Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 27.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.08.2017 17:00
Процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по смисъла на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Статус: Затворена

Център за развитие на човешките ресурси отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“.

Условията във връзка с провеждане на процедурата и подготовка на офертите за участие в обществената поръчка, са описани в указанията за подготовка на офертите, както и съгласно приложимите разпоредби на ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка и действащото законодателство на Република България.