Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси ”

Дата на създаване на преписката: 18.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-14
Процедура: Публична покана
Статус: Възложена

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси