ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЕВРОГАЙДЪНС - ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Дата на създаване на преписката: 19.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2016 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-01/19.02.2016
Процедура: Открита процедура
Статус: Възложена

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Еврогайдънс – изграждане на национална база данни за образователни възможности, която да бъде свързана с PLOTEUS “, договор № 2013 – 4773 / 015-001, финансиран по програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз. 

Общата цел на настоящата поръчка е изграждане на Национална база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) за нуждите на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), свързана с Европейската платформа „LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“.

Реализирането на общата цел е в два аспекта:

• Изграждане и цялостно запълване с актуална информация на единна Национална база данни за образователни и квалификационни възможности в България.

• Изграждане на уеб-портал на Националната база данни за образователни и квалификационни възможности и експорт на данните от НБДОКВ към Европейската платформа „LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“.

 • Protokol1.pdf 2016-04-19

  Протокол №1 от Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти
 • Cenovi_Oferti.pdf 2016-04-27

  Съобщение за отваряне на ценови оферти
 • Protokol2.pdf 2016-04-27

  Протокол №2
 • Protokol3.pdf 2016-05-16

  Протокол №3
 • Reshenie.pdf 2016-05-19

  Решение за класиране
 • Dogovor_OP_AdminSoft_Sirma (1).pdf 2016-06-20

  Договор за обществена поръчка
 • Informacia.izpalnen.dogovor.pdf 2016-10-12

  Информация за изпълнен договор
 • ДОКЛАД.pdf 2017-11-17

  Доклад от работата на комисия за избор на изпълнител - организиране и провеждане на три събития през м.XII, 2017г.