Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).“

Дата на създаване на преписката: 02.02.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2018 17:30
Процедура: Ред за възлагане - събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Статус: Затворена

Предмет на поръчката: „Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).“

Кратко описание: Обществената поръчка е за определяне на изпълнител за осъществяване на дейността по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).