Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)

Дата на създаване на преписката: 26.01.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.02.2017 17:00
Процедура: Ред за възлагане - Събиране на оферти с обява
Статус: Затворена

Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).