Открита процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република България за нуждите на ЦРЧР“

Дата на създаване на преписката: 09.10.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-12/09.10.2015
Процедура: Открита процедура за сключване на рамково споразумение
Статус: Прекратена

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на трима потенциани изпълнители за осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението на дейностите, възложени и администрирани от Център за развитие на човешките ресурси.
Събитията, които ще се организират са в различен формат - конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, събития на открито, уебинари и др. и ще се провеждат на територията на цялата страна. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт, хотели и настаняване; наем на зали и техническо оборудване, озвучаване; регистрация на участниците; разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе-паузи, и др. сходни дейности, свързани с логистично обезпечаване на организираните от Центъра събития. Потенциалните изпълнители следва да имат възможност за организиране на няколко, еднакви или различни по вид, събития по едно и също време. Конкретните изисквания се посочват изрично във всяка писмена покана за получаване на оферти въз основа на рамковото споразумение.