Открита процедура, с предмет: „Изработка на печатни рекламни материали за нуждите на ЦРЧР“

Дата на създаване на преписката: 30.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2015 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: ЗОП-11/30.09.2015
Процедура: Открита процедура
Статус: Възложена

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури рекламни и печатни материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси. Изпълнението на обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите търговски практики в сферата на доставките, предмет на поръчката.